Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jako „VOP“) pro zivotopisnamiru.cz, registrované pod jménem Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA, Úpadní 762/12, 712 00 Ostrava, IČO: 07167661, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem webové stránky (dále jako „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Postup uzavírání kupní smlouvy je detailně popsán v článku 3. těchto VOP. Tyto VOP jsou písemností, která je nedílnou součástí kupní smlouvy a detailně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy prodávajícího i kupujícího.

1.3. Služby jsou prodávajícím nabízeny na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zivotopisnamiru.cz (dále jako „www stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jako „webové rozhraní stránky“).

1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2. Vymezení základních pojmů

2.1. Prodávající

Ing. Lenka Kempová, Ph.D., MBA Úpadní 762/12, 712 00 Ostrava, www stránky: www.zivotopisnamiru.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontaktní telefon: +420 778 509 347, bankovní spojení: Equa bank, a.s., číslo účtu: 1031228491/6100, IČO: 07167661.

2.2. Kupující

Osoba, která prostřednictvím webového rozhraní stránky www.zivotopisnamiru.cz uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, v rámci které nakoupí některou či některé z nabízených služeb.

2.3. Služby

Jedná se o vytvoření nového životopisu, úpravu stávajícího životopisu, vytvoření nového motivačního dopisu nebo úpravu stávajícího motivačního dopisu.

2.4. Den

Dnem se pro účely těchto VOP rozumí všech sedm dní v týdnu.

2.5. VOP

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškeré služby uváděné na webovém rozhraní stránky zivotopisnamiru.cz jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Kupující objednávku prodávajícímu zasílá prostřednictvím objednávkového formuláře / objednávky umístěného na webovém rozhraní stránky www.zivotopisnamiru.cz kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.

3.3. Objednávkový formulář / objednávka obsahuje zejména:

 • kontaktní údaje klienta (jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo),
 • objednávanou službu či služby,
 • dokládané přílohy (životopis, motivační dopis),
 • upřesnění požadavků a poznámky na dodání podkladů potřebných k poskytnutí služby,
 • souhlas s těmito VOP a zásadami ochrany osobních údajů.

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu může kupující kontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře / objednávky zapsal či vložil.

3.5. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3.7. Kupující výběrem služby (služeb) z nabídky prodávajícího a její (jejich) následným objednáním (skrze vyplnění objednávkového formuláře / objednávky na webovém rozhraní stránky www.zivotopisnamiru.cz stisknutím tlačítka „odeslat objednávku“) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy.

3.8. O přijetí objednávky, resp. o její akceptaci je kupující informován emailem, který bude zaslán na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Informace o přijetí objednávky, resp. o její akceptaci je kupujícímu zasílána automaticky.

3.9. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky, resp. o akceptaci tohoto návrhu ze strany prodávajícího zaslaným na emailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb apod.) požádat kupujícího o potvrzení objednávky.

3.11. Kupní smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany prodávajícího a tyto VOP.

 4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Prodávající není plátcem DPH a uvedené ceny jsou konečné.

4.2. Na webovém rozhraní stránky www.zivotopisnamiru.cz je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb nevznikají žádné další náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.

4.3. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u služby v okamžiku odeslání objednávky kupujícím (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři / objednávce).

4.4. Není-li mezi oběma stranami výslovně ujednáno jinak, vyhrazuje si prodávající právo služby zpracovat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.5. Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem: bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. Pokyny k platbě v podobě vydané faktury prodávajícím klient obdrží v následujícím emailu hned po zaslání potvrzení o přijetí objednávky, resp. o její akceptaci.

4.6. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

5.1. Na základě vzniku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (resp. po zaplacení kupní ceny) vzniká prodávajícímu povinnost do 4 dnů od doručení všech podkladů dodat první návrh písemného vyhotovení objednané služby v MS Wordu a PDF.

5.2. Pokud kupující zašle nepřesné či neúplné podklady a prodávající musí z těchto důvodů zkontaktovat kupujícího, prodlužuje se tato lhůta vždy o 2 dny a počíná běžet dnem doručení podkladů, připomínek nebo námitek kupujícího.

5.3. Pokud kupující první návrh prodávajícího akceptuje v plném rozsahu, zašle toto potvrzení na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., čímž je kupní smlouva řádně splněna.

5.4. V případě námitek či připomínek na doplnění výsledné služby je kupující povinen do 2 dnů od doručení prvního návrhu tyto námitky či připomínky doručit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud tak kupující neučiní, považuje prodávající první návrh za konečný a kupní smlouvu za řádně splněnou.

5.5. Kupující má povinnost před akceptací návrhu v plném rozsahu řádně zkontrolovat případné chyby a nedostatky v nově vzniklém či upraveném dokumentu, které zašle jako námitky a připomínky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud tak neučiní, nebo tak učiní po lhůtě uvedené v bodě 5.4. VOP, prodávající nenese odpovědnost za případné chyby či nedostatky na poskytnuté službě a kupní smlouva se považuje za řádně splněnou.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že služba (včetně poskytovaného datového obsahu), kterou poskytuje, nemá při jeho poskytnutí žádné vady.

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím emailové korespondence. Prodávající je povinen kupujícímu vydat prostřednictvím elektronické pošty potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné a důvodné reklamace také potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za majetkovou či nemajetkovou újmu, která vznikne kupujícímu nepředvídatelnou událostí, jednáním třetí osoby, úmyslným či nedbalostním jednáním kupujícího při využívání poskytované služby nebo při činnosti s ní spojené.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www stránky: http://www.coi.cz.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího, nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o jeho poskytovaných službách.

8.2. Pokud by ze strany kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny na základě vydané faktury prodávajícím, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

8.3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen.

8.4. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek 6. těchto VOP).

8.5. Vzorový text emailu pro odstoupení od smlouvy, který je třeba poslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obsahuje následující:

 • oznámení o odstoupení od smlouvy,
 • adresát,
 • oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu této služby (*),
 • datum objednání (*) / datum obdržení (*),
 • jméno a příjmení kupujícího,
 • adresa kupujícího,
 • číslo bankovního účtu, na který budou peníze vráceny,
 • podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě),
 • datum.
  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem Zásady ochrany osobních údajů.

10. Závěrečné ustanovení

10.1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy.

10.2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za průběh, kvantitu či výsledky přijímacích pohovorů či výslednou sebeprezentaci kupujícího.

10.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Tyto VOP jsou účinné od 1. února 2020.

V Ostravě dne 1. 2. 2020.